advertentie Viecuri Mooi

De balans tussen meer Venlose woningen en indianenpakken met carnaval

Als de gemeenteraad het ergens over eens is dan toch wel over het feit dat er in de laatste tien maanden voor de verkiezingen vaart gemaakt moet worden bij het uitvoeren van plannen. Geld speelt daarbij geen enkele rol.

Het was woensdag een bijzondere avond in de gemeenteraad. Niet alleen door de behandeling van de kadernota, waarmee de raadsleden hun input konden geven voor de begroting voor 2022 die dit najaar klaar moet zijn. Het was met de verkiezingen in het vooruitzicht ook hét moment om de balans op te maken van dit college. Daarbij was er over twee zaken consensus. Allereerst is er lof voor de manier waarop dit college de stad weer financieel gezond heeft gemaakt en de voortvarende wijze waarop de coronacrisis (vooral op economisch gebied) wordt bestreden. Maar ook is iedereen het erover eens dat het laatste half jaar moet worden gebruikt om nog heel wat zaken op te pakken. 'Versnellen' was bij de inbreng van partijen het toverwoord. 

Niet concreet

Tot zover het goede nieuws. Het grote nadeel van woensdagavond: echt heel concreet werd het niet. En eigenlijk ging het bij vlagen helemaal nergens over, zo fluisterden raadsleden zelfs tegen elkaar. Terwijl, zo sloeg PvdA-fractievoorzitter Hay Janssen de spijker op de kop, de avond bij uitstek geschikt was om heel precies aan te geven wat er in die  laatste periode voor de verkiezingen nog moet gebeuren. Want dat er nog heel wat zaken moeten worden opgepakt, staat voor de gemeenteraad vast. 

Top 10

CDA-fractievoorzitter Tom Verhaegh vroeg om een lijst van tien punten die dit college moet oppakken en afwikkelen. Hij stelde die vraag aan het college terwijl hij natuurlijk zelf met tien punten had moeten komen. Uiteindelijk gaf hij daartoe uitgedaagd een aanzet en ook andere partijen bleven niet achter. Met stip op 1 op het prioriteitenlijstje: wonen. Volgens bijna alle partijen moet er nu echt vaart worden gemaakt met woningbouwplannen in combinatie met concrete plannen voor het kazerneterrein. Ook over meer concrete stappen op het gebied van duurzaamheid en meer groen lijkt algehele consensus te zijn. Aandacht moet er daarnaast zijn voor sociale projecten en er moet meer tempo worden gemaakt bij het opknappen en herschikken van sportaccommodaties. Vooral op het gebied van verduurzamen kunnen nu al flink wat meters worden gemaakt, klonk het.

Geld is geen probleem

Maar zoals gezegd, heel concreet werd het niet. Al deze wensen werden 'gedropt' in de beschouwingen op de kadernota, maar niet als concrete opdracht voor het college op papier gezet. Daarmee lijkt de gemeenteraad zijn eigen teleurstelling te organiseren, want alles staat en valt nu bij de voortvarendheid van de zittende wethouders. En daar schort het nog wel eens aan. Dit college blonk de afgelopen drie jaar (met uitzondering van de coronacrisis) niet uit in voortvarendheid, vooroplopen of gewaagde plannen. 'Dat is aan de gemeenteraad', klinkt het vaak vanuit de collegekamer. Alsof politiek en beleid alleen door 39 raadsleden bedreven en gemaakt kan worden. Die voorzichtigheid kan en moet het college nu laten varen. Omdat de gemeenteraad dat graag wil en omdat wethouder financiën Ad Roest aangaf dat bij goede plannen geld eigenlijk geen probleem is.

Punten scoren

Zo bezien kan het dus een interessante laatste periode worden tot de verkiezingen. Maar de klok tikt. Onverbiddelijk. En in verkiezingstijd dubbel zo hard. Want hoelang is er met verkiezingen in zicht nog algehele consensus in de gemeenteraad en wordt wethouders die straks op een kieslijst staan nog wat gegund? Dat die verkiezingen al in de lucht hangen werd woensdag ook duidelijk. En niet alleen omdat er herhaaldelijk aan werd gerefereerd. Je merkt het ook aan de manier waarop partijen punten willen scoren. Door bijvoorbeeld moties in te dienen die eigenlijk niets meer toevoegen. Zo gaf cultuurwethouder Marij Pollux eerder aan zich sterk te maken voor graffitikunst in de openbare ruimte, toch kreeg ze per motie daar nog een expliciete opdracht voor. Ook kreeg ze de opdracht met het waterschap te gaan praten over een automatische dijk in Arcen, precies zoals ze dat in december ook al van de raad te horen kreeg. 

Indianen met carnaval

EENLokaal hield een warm pleidooi voor een onderzoek naar stadsstrandjes, precies zo'n onderzoek dat deze coalitieperiode al door de PvdA was afgedwongen en uitgevoerd. 50Plus kwam met algemeenheden over aandacht voor ouderen en leek daarbij vergeten dat de partij zelf de coördinerend wethouder ouderenzaken levert in dit college. De SP pleitte voor hogere lonen en GroenLinks voor het inkrimpen van de veestapel, terwijl de PVV wilde vastleggen dat de gemeente zich sterk maakt voor 'onze cultuur' zodat zaken als Zwarte Piet en het recht om als indiaan verkleed te gaan met carnaval geborgd worden. Superbelangrijk voor die partijen en zaken die het leuk doen in de eigen nieuwsbrief naar partijleden en op de eigen kanalen op social media. Maar geen zaken die in de gemeenteraad van Venlo geregeld kunnen worden. Daarbij moet de raad oppassen dat dit soort zaken de focus op de lokale versnellingsagenda niet doet verslappen.