advertentie Viecuri Mooi

Raad geeft vijf miljoen terug aan de burger

Venlo investeert in 2022 nog eens vijf miljoen euro extra in zaken die te maken hebben met mobiliteit, jeugd en gezondheid, het coronafonds, leefbaarheid en verduurzaming. Een raadsmeerderheid is dat maandagavond overeengekomen.

De verschillende partijen maakten de afgelopen weken volop plannen om een financiële meevaller te verdelen, gisteravond werden al die plannen ineengeschoven tijdens een raadsoverleg. VVD en PVV waren niet uitgenodigd voor dat overleg. 'Afgaande op hun eerdere inbreng in debatten over de verdeling van de financiële meevaller leek dat niet zinvol', licht EENLokaal-raadslid Lonneke Janssen toe. 

Verkiezingstijd

Die financiële meevaller is er een van veertien miljoen euro, geld dat in het begrotingsjaar 2020 niet werd uitgegeven. Een groot deel van het geld is inmiddels ingezet voor andere plannen zoals bijvoorbeeld het bevriezen van de woonlasten. 5,4 miljoen euro werd door het college gereserveerd voor de financiële reserves. Bedoeld dus om eventuele tegenvallers op te vangen. 'Of om incidentele kansen te pakken wanneer die zich voordoen', zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Steenmetz. Juist dat geld wordt nu door de gemeenteraad ingezet voor de extra investeringen en daar willen de liberalen niet aan meewerken. 'Er worden nu heel veel plannen gemaakt terwijl we drie jaar lang de hand op de knip op hebben moeten houden. Het lijkt wel verkiezingstijd. Het getuigt niet van goed begrotingsbeleid.' 

Begroting 2022

De overige partijen zien dat anders. 'Wij willen dit geld teruggeven aan de burger en inzetten om zaken versneld op te pakken', geeft Janssen aan. D66-voorman Frans Aerts pleitte er eerder voor om het geld in te zetten voor een versnellingsagenda, maar dat woord nemen de andere partijen niet in de mond. Al moeten de miljoenen dus wel degelijk worden ingezet om zaken eerder (versneld) op te pakken. Gedacht wordt aan het verduurzamen van sportparken. Bij het college ligt inmiddels een breed wensenpakket van outdoor fitnesstoestellen tot een bijdrage aan de zelfsluitende dijk in Arcen. 'We hebben nu de voor de raad belangrijke thema's aangegeven. Er is geld. Dus is het aan het college om die zaken een plek te geven in de begroting voor 2022', zegt Janssen.