advertentie Truck support Header

Discussie over bouwcontour moet nog even wachten

Voorlopig komen er geen extra nieuwbouwplekken vrij buiten het nu al bebouwde gebied. Dat bleek bij het vaststellen van de woonvisie in de gemeenteraad woensdagavond.

Roep om verruiming

De afgelopen tijd werd meermaals discussie gevoerd over de plekken waar gebouwd mag worden. Meerdere partijen lieten weten dat ze de contour graag zouden verruimen. Met de gedachte dat dit meer bouwlocaties oplevert om zo de druk op de woningmarkt te verlagen. VVD en D66 dienden dan ook een amendement in op de woonvisie, dat opriep tot maatwerk bij bouwaanvragen buiten de contour. 

Genoeg bouwplek

Wethouder Wonen Sjors Peeters herhaalde net als twee weken geleden dat hij weinig ziet in een verruiming van de huidige contour. Met name omdat er genoeg bouwplekken binnen die contour beschikbaar zijn. Hij hield de raad voor dat er degelijk en uitgebreid onderzoek ten grondslag ligt aan de woonvisie. Daarbij is goed in kaart gebracht waar wel en niet gebouwd kan worden. 

Volgens Peeters blijkt uit het onderzoek dat er binnen sommige kernen weinig plek meer is binnen de contouren. In stedelijke gebieden is die problematiek er niet, daar is nog ruimte genoeg. De wethouder zegde toe de stukken ter inzage te leggen voor partijen die dat willen. Op plekken waar de contourgrens bereikt wordt, zegde hij maatwerk toe. Maar dan wel nadrukkelijk onder die voorwaarde.

Actualisering nodig?

Frans Aerts van D66 begon zijn betoog met de opmerking dat de huidige contour inmiddels acht jaar geleden al is vastgesteld. Hij vroeg zich daarom hardop af of deze nog wel actueel is. Peeters antwoordde hierop dat deze normaal iedere tien jaar tegen het licht wordt gehouden. De invoering van de omgevingsvisie volgend jaar is volgens hem dan ook het moment om hierover in debat te gaan. Eventueel kan dan de contour worden verruimd als dat nodig blijkt. Tot die tijd ziet hij dan ook weinig heil in het oprekken van de grenzen. 

Een meerderheid van de raad kon leven met het antwoord van Peeters. Het amendement van VVD en D66 werd dan ook verworpen. 

Restricties beleggers

Een ander punt waar veel partijen eerder op aandrongen waren maatregels tegen beleggers. In januari 2022 komt er nieuwe landelijke wetgeving die zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in bepaalde wijken mogelijk maken. Peeters zegde toe om te kijken hoe de gemeente daar gebruik van kan maken en welke wijken daarvoor in aanmerking voor kunnen komen. Peeters ‘De druk is groot om in kwetsbare wijken iets te doen. Dit nemen we mee zo gauw de wet van kracht is.’ 

Klimaatbestendig

Een tweede amendement van EENLokaal, GroenLinks en D66 waarin meer aandacht wordt gevraagd voor klimaatbestendig bouwen werd wel aangenomen. De woonvisie werd met deze aanpassing vervolgens unaniem aangenomen.